فرم نمایندگی (1)

  • مشخصات اشخاص حقیقی

  • مشخصات اشخاص حقوقی

  • درخواست متقاضی :

  • وضعیت مکان متقاضی :

  • وضعیت ملک و انبار :
  • آیا درحال حاضر یا در گذشته نمایندگی و یا عاملیت فروش انحصاری کالای دیگری را داشته اید؟
  • در صورت مثبت بودن پاسخ، جدول زیر را تکمیل فرمایید.