%

قیمت مناسب

با افزایش قیمت پسته به این اندیشیدیم که بتوانیم پسته را در سبد غذایی همه مردم جامعه قرار دهیم